Home Obytné budovy
Revízie el. inštalácií v obytných budovách

 

housingV mnohých krajinách spoločenstva už existuje systém pravidelných prehliadok a skúšania v priemyselných objektoch a budovách prístupných verejnosti. Takýto systém je často reakciou na národné zákony, právne predpisy a požiadavky poisťovní ako nevyhnutnej podmienky poskytnutia odškodného.

 

Od roku 2004 vstúpila u nás do platnosti európska špecifikácia STN ES 59009 (STN 33 1620) - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách, ktorá je určená ako návod na východiskovú revíziu a na pravidelné prehliadky elektrických inštalácií v obytných budovách, aby sa zabezpečila bezpečnosť používateľov takejto budovy, bezpečnosť dobytka a majetku pri prvom pripojení elektrickej inštalácie na napätie (východisková revízia) a následne pri jej zvyčajnom používaní (pravidelné prehliadky a skúšanie). Táto špecifikácia ďalej obsahuje metodiku na vykonávanie prehliadok a skúšania s následným vykonaním záznamov zistených nezrovnalostí, poškodenia, zhoršenia a nebezpečných stavov a taktiež formu vypracovania dokumentácie záznamov o príslušných podrobnostiach elektrickej inštalácie. Uvedená špecifikácia ďalej zahŕňa všeobecné informácie týkajúce sa zodpovednosti majiteľa a nájomníka a zodpovednosti vykonávateľa inštalačných prác.

 

Platnosť normy sa nevyžaduje na existujúce inštalácie vyhotovené pred zavedením súboru európskych noriem pre elektrické inštalácie budov podľa HD 384 CENELEC. Uvedený HD určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť novej inštalácie vrátane zmien a dodatkov existujúcej inštalácie. Všetky nové inštalácie musia byť v zhode s miestnymi právnymi predpismi a národnými normami.

 

Intervaly pravidelných prehliadok a skúšok sa určia podľa druhu inštalácie, spôsobe jej používania, frekvencie údržby a vonkajším vplyvom, ktorým je vystavená.

 

Pravidelné prehliadky a skúšky sa odporúča vykonať:

    • v intervaloch nie dlhších ako 10 rokov,

    • pri zmene vlastníctva alebo nájmu.

 

V každom prípade, nájomca alebo majiteľ obytnej budovy sú zodpovední za zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie.


Vypracovaná 'Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie' je dokument, ktorý komplexne hodnotí aktuálny stav kontrolovanej a skúšanej inštalácie, obsahuje opatrenia a doporučenia k zisteným nedostatkom a celkový posudok, či elektrická inštalácia vyhovuje požiadavkám STN a z hľadiska bezpečnosti je schopná prevádzky.