Home Stroje a zariadenia
Revízie elektrických častí strojov

strojRevízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadení a inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja. Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčastnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.

 

Norma IEC 60204/STN EN 60204-1 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej kooperácii. Norma platí pre elektrické zariadenia alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1000 V striedavého alebo 1500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto norma sa začína v mieste pripojenia zdroja energie k elektrickému zariadeniu pracovného stroja.

 

Každé elektrická zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu. Elektrické zariadenie musí byť vhodné pre použitie v okolitom prostredí a daných prevádzových podmienkach.

 

Postupy a požadované podklady k výkonu revízie sú uvedené napr.: v STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) STN EN 62305(34 1390) a v ďalších.

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky lektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádky, v pravidelných intervaloch počas prevádzky a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky.