Home Revízie
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

revizieKaždé elektrické zariadenie, tak ako každé iné technické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám, na ktoré má vplyv jeho stárnutie, opotrebovanie, rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické, mechanické pôsobenie ... a pod. Počas prevádzky sa technické parametre každého elektrického zariadenia v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

 

V našej krajine tak ako aj v iných krajinách spoločenstva existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania el. zariadení  nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento systém ja založený a vykonáva sa na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

 

Účelom odbornej prehliadky a skúšania (ďalej len revízie)  elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

 

Pojmy definované normou:

 

Bezpečnosť el. zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky.

 

Revízie el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehiadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.

 

Východisková revízia je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.

 

Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.

 

Mimoriadna revízia je revízia vykonávaná po mimoriadnej udalosti, ako je záplava, požiar, zemetrasenie, ako aj v prípadoch, keď je požadované preverenie stavu el. zariadenia z pohľadu bezpečnosti. U bleskozvodov sa vykonáva po zásahu bleskom, alebo po oprave strechy.

 

Správa o revízii je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.