Home Bleskozvody (LPS)
Revízie bleskozvodov

Blesk nad BAAk je správne a podľa predpisov nainštalovaná vonkajšia ochrana pred bleskom, spravidla zabezpečuje len ochranu budovy pred požiarom. Pritom kompletný systém ochrany pred bleskom pozostáva z opatrení vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. Podľa zváženia záujmov musí vlastník zohľadniť aj iné podmienky a v spolupráci s projektantom definovať úroveň a cieľ ochrany. Pri zohľadnení aspektov analýzy rizika a nákladov sa rozhodne o zaradení objektu do triedy ochrany pred bleskom.

 

Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom súbore noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN.


Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 končí platnosť noriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.

 

Súbor noriem 62305

STN EN 62305-1 informuje o nebezpečenstve blesku, o parametroch blesku, o odvodených parametroch pre simuláciu účinkov blesku a o parametroch skúšok pre simuláciu účinkov blesku na súčasti prepäťovej ochrany. Ďalej uvádza súhrn noriem pre ochranu pred bleskom. Vysvetľuje postupy a zásady ochrany, ktoré sú základom ďalších častí.
Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Pozostáva z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom.

 

STN EN 62305-2 uvádza postup na výpočet rizika pre objekty alebo inžinierske siete pred bleskom typu mrak - zem. Riziko (celkové riziko) R, je definované ako miera pravdepodobných ročných strát (osôb a majetku) spôsobená bleskom vztiahnutá na hodnotu (osôb a majetku) chráneného objektu. Tolerované riziko Rt zas ako najväčšia prípustná hodnota rizika pre chránený objekt. Pravdepodobnosť vzniku škody závisí od vlastností uvažovaného objektu - hodnotí sa nosná konštrukcia, vyhotovenie vnútorných a vonkajších podlaží, strechy atď. Početnosť výskytu nebezpečnej udalosti závisí hlavne od miestnej hustoty atmosférických výbojov, rozmerov posudzovaného objektu a vlastností jeho okolia (vplyv má aj počet a vlastnosti napájacích vedení). Koeficient škôd rešpektuje zo spôsobu a účelu využitia posudzovaného objektu; berie do úvahy aj počet a trvanie prítomnosti osôb v priestore objektu, druh služieb, ktoré sú poskytované pre verejnosť a význam kultúrnych hodnôt nachádzajúcich sa v posudzovanom objekte. Výsledkom aplikácie tejto časti normy je definovanie prípustného rizika pre daný objekt a stanovenie úrovne ochranných opatrení LPL(Lightning Protection Level), ktoré treba na objekte vykonať. Analýza musí byť súčasťou technickej správy prevádzkového súboru ochrana pred bleskom.

 

STN EN 62305-3 týka sa ochranných opatrení (návrh bleskozvodu - vonkajšia ochrana pred bleskom) na zníženie fyzických škôd a nebezpečenstva ohrozenia života priamymi údermi blesku do objektov. Táto časť normy rieši sčasti aj problematiku vnútornej ochrany pred bleskom (dostatočná vzdialenosť, vyrovnanie potenciálov). Pre návrh zachytávacieho zariadenia norma povoľuje použiť niektorú z nasledovných metód:
a) metóda ochranného uhla (jednoduché objekty),
b) metóda mrežovej sústavy (ploché strechy) alebo
c) metóda bleskovej gule (členité objekty).

 

Zachytávacie zariadenie môže byť zostrojené alebo zo zachytávacích tyčí alebo napnutých lán a drôtov (zachytávacích vodičov) alebo z mrežovej sústavy. Metóda ochranného uhla a metóda mrežovej sústavy je vhodná len pre určité typy objektov; naopak, metóda bleskovej gule je platná všeobecne. Vnútorná ochrana pred bleskom sa realizuje pomocou vyrovnania potenciálov. Vyrovnanie potenciálov obmedzuje rozdiely potenciálov, vyvolané prúdom blesku, medzi kovovými inštaláciami vnútri budovy a pracovnými vodičmi energetických a informačno-technických vedení vchádzajúcich do budovy a vychádzajúcich z budovy. Predpokladom je, že do LPS sa zapoja: kovové konštrukcie objektu, kovové inštalácie, vonkajšie vodivé predmety a vedenie spojené s objektom, elektrické a energetické systémy vnútri chráneného objektu.

 

STN EN 62305-4 týka sa ochranných opatrení na zamedzenie zlyhania elektrických a elektronických systémov v objektoch: opatrenia sú založené na princípe zón ochrany pred bleskom (LPZ) - vnútorná ochrana pred bleskom: uzemnenie, vyrovnanie potenciálov, elektromagnetické tienenie a trasy vedení, inštalácia prepäťových ochrán (SPD).

 
Definícia LPZ je nasledovná:
• LPZ 0a, vonkajšia nechránená oblasť v ktorej existuje možnosť priameho úderu blesku;
• LPZ 0b, vonkajšia oblasť chránená zachytávacím zariadením - zamedzený priamy úderu blesku a priestor tesne pri stenách objektu, terase a nižšej streche;
• LPZ 0c, vonkajšia oblasť 3x3 m tesne nad zemou okolo celého objektu chránená pred priamym úderom blesku - možnosť výskytu krokového alebo dotykového napätia pri údere do zachytávacieho zariadenia;
• LPZ 1, vnútorný priestor nachádzajúci sa za vonkajšími stenami objektu a pod strechou objektu, nie je možný priamy úder blesku;
• LPZ 2 vnútorný priestor miestností a chodieb ohraničený vnútornými stenami objektu, nie je možný priamy úder blesku;
• LPZ 3 vnútorný priestor kovových krytov koncových elektrických zariadení, vnútorný priestor odtienených miestností.

 

EN / IEC 62305-5 je zameraná na ochranu smerujúcu na zmenšenie nebezpečenstva a na zníženie prevádzkových strát v systémoch vstupujúcich do objektov, hlavne na elektrických, oznamovacích a informačných vedeniach. Impedancia slaboprúdových rozvodov má vyššiu impedanciu, čo možno pokladať za výhodu, pretože amplitúda prepätí je menšia. Nevýhodou je rôznosť napäťových úrovní a značný počet druhov prenosových vedení; jedná sa o metalické vedenia určené na prenos
analógových alebo digitálnych informácií. V slaboprúdových rozvodoch používa sa dvojstupňový systém ochrán: hrubá ochrana a jemná ochrana, ktoré môžu byť umiestnené oddelene alebo spolu v jednom púzdre, tzv. kombinovaná ochrana. Dôležitá vlastnosť prepäťových ochrán určených pre informačno-technické vedenia je vložený útlm resp. pracovný kmitočet, ktorý treba pri dimenzovaní rešpektovať, aby nedošlo počas normálnej prevádzky k tlmeniu užitočného signálu.

 

Údržba a odborné prehliadky LPS

Odbornú prehliadku LPS má vykonať odborník v ochrane pred bleskom podľa požiadaviek kapitoly E.7 STN EN 62305-3.

Celý LPS sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:
- počas inštalácie LPS, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
- po dokončení inštalácie LPS,
- v pravidelných termínoch podľa tabuľky.

 

Maximálny interval medzi odbornými prehliadkami LPS

Úroveň ochrany Vizuálna kontrola
(rok)
Úplná revízia
(rok)
Kritické systémy úplná revízia
(rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Poznámka - Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vyzuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť raz za rok.

Termíny odborných prehliadok sú uvedené v tabuľke a majú platiť tam, kde nie sú žiadne špeciálne požiadavky tvorcov zákonných predpisov. Odporúča sa skúšať systém ochrany pred bleskom vzhľadom na požiadavky funkcie vnútorných ochranných opatrení pred bleskom vrátane ekvipotencionálneho pospájania proti blesku elektrických systémov súčastne v tom istom termíne.

 

Termíny medzi prehliadkami LPS sa majú určiť podľa nasledujúcich faktorov:
- klasifikácia chránenej stavby najmä vzhľadom na následný účinok škôd,
- trieda LPS,
- miestne podmienky okolia, napr. prostredie s vysokou koróznou agresivitou má mať kratší interval medzi prehliadkami,
- materály jednotlivých súčastí LPS,
- typ popvrchov, na ktoré sú prichytené súčasti LPS,
- pôdne podmienky a s nimi súvisiaci stupneň korózie.

 

Účelom prehliadky je zabezpečenie, že LPS v každom ohľade vyhovuje norme.