Home Technická dokumentácia
Dokumentácia elektrického zariadenia

 

sem086Súčasťou dodávky každého el. zariadenia musí byť dokumentácia, ktorej rozsah a obsah určujú príslušné právne predpisy a normy. Jedná sa najmä o zákon č. 124/2006 Z.z., vyhlášku č. 508/2009 Z.z. a vyhlášku č. 605/2007 Z.z. a ďalšie.

 

V §5 vyhlášky MV SR č. 605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia je uvedené:


Dokumentácia elektrického zariadenia


(1) K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:

 

  • sprievodná technická dokumentácia,
  • projektová dokumentácia,
  • prevádzková dokumentácia.

 

(2) Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám.
Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok.

 

(3) Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne, a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.

 

(4) Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.

 

(5) Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia.


Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch podľa tejto vyhlášky, o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.

 

(6) Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.