Home Elektrické spotrebiče
Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

PC-AcerElektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu.

 

Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Z.z.

Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia.

 

Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať previdelné kontroly (aj údržbu) a revízie týchto zariadení.

 

STN 33 1600 - Revizie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

 

Rozdelenie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)

 

Vykonávanie revízií a kontrol náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
a) pravideľne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke,

 

Lehoty pravidelných revízií náradia:
Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiaca
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
 
b) pri každej predpokladanej alebo zistenej poruche (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

 

Kontrola náradia sa vykonáva pred každým výdajom a pri každom vrátení náradia. Ak pracovník používa náradie dlhší čas, kontrola sa vykonáva vždy aj pred začiatkom práce  s týmto náradím v smene aj po skončení práce s náradím v tejto smene.

 

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.
Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
 
Táto norma platí pre:
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podbné účely,
- elektrické svietidlá,
- elektrické zariadenia informačnej techniky,
- prístroje spotrebnej elektroniky,
- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
- elektrické a elektronické meracie prístroje,
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
 
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)
skupina E - Spotebiče používané k administratívnej činnosti
 
Lehoty pravidelných kontrol a revízií:
 
Spotrebiče držané v ruke:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 6 mes.
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mes.
E 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
 
Prenosné spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 12 mes.
D 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
E 1 x za 6 mes. 1 x za 24 mes.
 
Neprenosné a pripevnené spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 6 mes.
C pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za 3 mes. podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mes. podľa STN 33 1500
Poznámky:
1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.