Home Súvisiace predpisy
Súvisiace právne predpisy
 
paragraphPovinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách (t.j. elektroinštalácie, bleskozvody, el. časti strojov, el. spotrebiče a el. ručné náradie) ukladá ich prevádzkovateľom. Túto povinnosť ukladá vlasníkom a prevádzkovateľom el. zariadení celý rad zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení, noriem a odborných predpisov z ktorých treba uviesť najmä:
 
Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/2006 Z.z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z.z. -  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci.
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
Vyhláška MPSVaR č. 398/2013 Z.z - ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. - ktorou sa stanovujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení vyhl. č. 307/2007 Z.z.

Nariadenie vlády č. 308/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
 
STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revzie elektrických zariadení.
STN 33 2000-6:2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie.
STN EN 60204-1(33 2200):2007 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia stríojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
STN 33 1600:1996 - Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.
STN ES 59009(33 1620):2004 - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách.
STN 34 3100:2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
STN EN 50110-1(33 2100):2014 - Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
STN EN 13460(95 0103):2009 - Údržba. Dokumentácia údržby.
STN EN 62305-1(34 1390):2012 - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.
STN EN 62305-2(34 1390):2013 - Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika.

STN EN 62305-3(34 1390):2012 - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života.

STN EN 62305-4(34 1390):2013 - Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.