Home Elektrické inštalácie
Revízie elektrických inštalácií

 

CukrovarElektrická inštalácia zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie; zahŕňa zdroje energie, ako sú batérie, kondenzátory a všetky ostatné zdroje akumulovanej elektrickej energie. Elektrické inštalácie sa prevádzkujú s napäťovými hladinami v rozsahu od malého napätia až po vysoké napätie.

 

Podľa druhu využitia elektrickej inštalácie sa tieto delia na inštalácie trvalé a pevné, napríklad priemyselné inštalácie alebo inštalácie v administratívnych budovách, ďalej sú to dočasné, napríklad inštalácie stavieb no môžu to byť aj mobilné alebo presúvateľné pod napätím, bez napätia alebo bez nazhromaždeného náboja kam patria napríklad hĺbiace stroje v  povrchových baniach alobo komeňolomoch.

 

Elektrické inštalácie, ktoré sa realizujú v prostredíiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska elektrickej tak aj požiarnej bezpečnosti. Kladú sa tu zvýšené nároky na použitie vhodných materiálov, zodpovednú prípravu a kvalitné vykonanie montážnych prác. Znalosť príslušných predpisov sa tu vyžaduje nielen od projektantov a revíznych technikov, ale aj od pracovníkov vykonávajúcich montáž a opravy elektrických zariadení.

 

Všeobecne platí, že každá el. inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Pracovníci vykonávajúci revíziu musia mať k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré požadujú predpisy. Po dokončení revízie sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.

 

Pre vykonávanie pravidelnej revízie musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

  • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
  • zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní,
  • záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní,
  • správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
  • prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní,
  • doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

Príloha č. 8

k vyhláške č. 508/2009 Z.z.


PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY


A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení.

Druh objektu a zariadenia Roky
a) Elektrické inštalácie  
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova (obytná vyššia ako 50m, iná vyššia ako 30m) a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napr. kultúrne a športové zariadenia, obchodné domy, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekty zhotovené z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2
5. pojazdné a prevozné prostriedky 1
6. dočasná elektrická inštalácia 0,5
b) Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny  
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2
3. ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny  
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia.

Lehoty podľa druhu prostredia Roky
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4

Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a tabuľke B.