Home Praktické rady
Požiar a elektrické zariadenia

Príčiny požiaru spôsobené elektrickým zariadením

poziar-domPri používaní elektrivkých zariadení sa následkom ich neodborného používania, neodbornej inštalácie a opravy ale aj následkom poruchy môže elektrické zariadenie stať príčinou úrazu elektrickým prúdom ale aj príčinou vzniku požiaru.

Prípady požiarov vzniknutých od elektrických zariadení si vyžadujú sa týmito príčinami ich vzniku zaoberať a prijať opatrenia, ktoré im majú zabrániť.

Nebezpečnestno vzniku požiaru ovplyvňujú najmä použité stavebné matriály, horľavé vybavenie  miestností, skladovaný materiál a predmety v ktorých alebo na ktorých sa elektrické zariadenia nachádzajú.

Jednou z hlavných príčin vzniku požiaru je nebezpečná teplota, ktorá pri prevádke elektrického zariadenia môže vzniknúť.

Nesprávnou inštaláciou alebo umiestneným el. spotrebiča a to:

 • elektrické zariadenia a spotrebiče inštalované v horľavom materiále alebo na ňom musia spĺňať požiadavky na vyhotovenie alebo musia byť od tohoto materiálu dostatočne tepelne odizolované
 • všetky používané elektrické spotrebiče musia byť od horľavých matriálov dostatočne vzdialené

Nebezpečná teplota pri prevádzke el. zariadenia môže byť spôsobená napr.:

 • priamou prevádzkou el. zariadenia, ako sú el. variče, ohrievače, svietidlá ...
 • preťažením alebo skratom pri poruche el. zariadenia
 • preťažením po neodbornom zásahu (oprave), zvýšením hodnoty istenia alebo opravou poistky, ako klinec a pod.
 • elektrickou iskrou alebo vzniknutým elektrickým oblúkom
 • veľkým prechodovým odporom v mieste spojov a v mieste pripojenia vodičov, hlavne pri zanedbanej údržbe,  týka sa to hlavne el. inštalácií s použitými hliníkovými vodičmi
Moderné istiace a ochrané prístroje (napr. ističe, prúdové chrániče) dokážu výrazne znížiť nebezpečenstvo vzniku požiaru pri poruche tým, že  vadnú časť el. inštalácie vo veľmi krátkom čase odpoja.

Účinná ochrana pred požiarom od el. zariadení sa dá dosiahnuť:

 • správnym používaním el. spotrebičov a el. zariadení. Dodržiavať pokyny výrobcov!
 • používať iba vhodný elektroinštalačný materiál. Opatrený značkou CE.
 • správnym istením el. zariadenia. POZOR pri výmene vadného istiaceho prvku vždy vymeniť iba za prvok porovnateľných parametrov!
 • pravidelnou kontrolou a údržbou el. inštalácie
 • v prípade poruchy el. zariadenia opravu zveriť odborníkovi

Všetky moderné elektrické inštalácie musia spĺňať vysoké štandardy el. bezpečnosti v zmysle platných predpisov a noriem. Zvýšenú pozornosť treba venovať starším el. inštaláciám, ktoré súčastné poznatky vedy a techniky nespĺňajú. U starších  el. inštalácií musíme svoju pozornosť zamerať hlavne na ich kontrolu a údržbu a to až do doby ich rekonštrukcie.

Ako sa má postupovať pri požiari el. zariadenia:

 • hasiaci-pristoj1elektrické zariadenie podľa možnosti okamžite odpojiť od elektriky
 • nikdy nehasiť elektrické zariadenie pod napätím vodou!
 • na hasenie elektricých zariadení použiť iba vhodný hasiaci prístroj, npr. snehový, práškový ...
 • ak je potrebné, opustiť priestor a privolať hasičov.