REVÍZIE

Revízie elektrických častí strojov

Táto časť normy IEC 60204 platí na použitie elektrického, elektronického a
programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej koordinácii.

Revízie elektrických častí pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadení a inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja. Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčastnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.
 
Norma IEC 60204 / STN EN 60204-1 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej kooperácii. Norma platí pre elektrické zariadenia alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1000 V striedavého alebo 1500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto norma sa začína v mieste pripojenia zdroja energie k elektrickému zariadeniu pracovného stroja.
 
Každé elektrická zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu. Elektrické zariadenie musí byť vhodné pre použitie v okolitom prostredí a daných prevádzkových podmienkach.
 
Postupy a požadované podklady k výkonu revízie sú uvedené napr.: v STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) STN EN 62305(34 1390) a v ďalších.
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádzky, v pravidelných intervaloch počas prevádzky a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky.
 

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk