REVÍZIE

Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) elektrickej inštalácie / elektrického zariadenia

Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) /revízia/ elektrickej inštalácie je to súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje, či elektrická inštalácia/zariadenie vyhovuje platným normám a právnym predpisom s ohľadom na bezpečnosť osôb pred zásahom elektrickým prúdom a proti poškodeniu alebo zničeniu majetku alebo zariadenia.

Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS / revízia) elektrickej inštalácie je to súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje, či elektrická inštalácia alebo zariadenie vyhovuje platným normám a právnym predpisom s ohľadom na bezpečnosť osôb pred zásahom elektrickým prúdom a proti poškodeniu alebo zničeniu majetku prípadne zariadení. Správou o východiskovej OPaOS / revízie sa deklaruje bezpečný stav novej elektrickej inštalácie / zariadenia, alebo elektrickej inštalácie po rekonštrukcii a úpravách. Správa o periodickej OPaOS / revízie deklaruje stav jestvujúceho elektrického zariadenia s prípadným uvedením zistených nedostatkov.

Vymedzenie rozsahu OPaOS / revízie

Vymedzenie rozsahu OPaOS / revízie je dôležitou časťou vo vypracovanej písomnej správe z vykonanej OPaOS elektrickej inštalácie / zariadenia. Presné vymedzenie rozsahu OPaOS je veľmi dôležité vždy a hlavne v prípadoch, keď dôjde k udalosti na elektrickom zariadení.

Protokol o určení vonkajších vplyvov.

Jedná sa o nevyhnutný podklad k vypracovaniu Správy o OPaOS / revízii. Jedná sa hlavne o priestory, kde sa vyskytujú horľavé materiály, kvapaliny a prachy, ktoré v lepšom prípade vo zvírenom stave so vzduchom nielenže horia, ale môžu sa stať aj zdrojom výbuchu. Priestor /prostredie/ v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza je jedným z najdôležitejších faktorov pre určenie intervalu OpaOS / revízií. Protokol o určení vonkajších vplyvov sa musí vypracovať aj pri zmene účelu /využitia/ priestoru alebo zmene technológie. Protokol musí byť vypracovaný len odbornou komisiou menovanou vlastníkom / konateľom spoločnosti, v ktorej musí byť zastúpený bezpečnostný technik, požiarny technik, energetik, revízny technik, technológ, projektant a pod./.

Základné rozdelenie OPaOS /revízie/ podľa STN 33 2000-6: 2018

 • Východisková revízia (nové, zrekonštruované, rozšírené el. inštalácie / zariadenia)
 • Periodická revízia (už prevádzkované elektrické inštalácie / zariadenia )

Odborná prehliadka

Kontroluje sa vykonaná práca podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Ak dokumentácia nebola predložená je problematické pre revízneho technika objektívne vykonať odbornú prehliadku. Treba si uvedomiť, že odbornou prehliadkou sa posudzuje predovšetkým vyhotovenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom na živých a na neživých častiach elektrického zariadenia. Prehliadkou by sa mali odhaliť viditeľné nedostatky, ktoré by bránili bezpečnej prevádzke elektrického zariadenia. Odborná prehliadka elektrickej inštalácie/zariadenia pred jeho skúšaním kladie na prácu revízneho technika nároky na odborné vedomosti a skúsenosti. Je odporúčané, aby si revízny technik pri vykonávaní OPaOS / revízie vyhotovil vlastnú fotodokumentáciu kontrolovaného elektrického zariadenia.

Meranie a skúšanie

Meranie a skúšanie predstavuje jednu z najdôležitejších činností revízneho technika, pretože sa jedná o overenie funkčnosti inštalovaného zariadenia a jeho bezpečnostných prvkov. Dôležité je odskúšanie funkčnosti tlačidiel núdzového zastavenia a tlačidiel núdzového vypnutia v prevádzke, kontrola funkcie
prúdových chráničov skúšobným tlačidlom, kontrola funkcie strážcov izolácie kontrolným tlačidlom a pod.

Norma STN EN 33 2000-6: 2018 OPaOS / revíziu vykonať nasledujúce merania a to prednostne v tomto poradí:

 • Spojitosť ochranných vodičov, hlavného a doplnkového pospájania
 • Izolačný odpor elektrickej inštalácie
 • Ochrana SELV, ochrana PELV alebo ochrana elektrickým oddelením
 • Izolačný odpor / impedancia podlahy a stien
 • Samočinné odpojenie napájania
 • Doplnková ochrana prúdovým chráničom
 • Skúška polarity (skúška zapojenia prístrojov)
 • Skúška sledu fáz
 • Funkčné a prevádzkové skúšky

Vyhodnocovanie zistených nedostatkov v predchádzajúcej OPaOS
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v §16 ods. f) predpisuje uvádzať v Správe o OPaOS informácie o tom, či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej OPaOS.

Vyhodnotenie zistených nedostatkov pri OPaOS

Je treba veľmi citlivo posudzovať zistené nedostatky pri výkone OPaOS / revízie. Správne zaradiť zistený nedostatok vyžaduje od revízneho technika mať veľmi dobré vedomosti a dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Vo všeobecnosti je možné zaradiť zistené nedostatky a rozpory s príslušnou legislatívou a technickými normami do týchto skupín:

 • nedostatky bezprostredne ohrozujúce zdravie a majetok
 • nedostatky všeobecne ohrozujúce zdravie bezpečnosť osôb a majetku
 • nedostatky, ktoré vyplývajú zo zavedenia nových noriem
 • nedostatky, ktoré neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku

Východisková OPaOS / revízia nesmie obsahovať žiadne nedostatky a rozpory s príslušnou legislatívou a technickými normami. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť všetky nedostatky odstránené. V periodickej správe o OPaOS / revízie sa nedostatky a rozpory s technickými normami a predpismi vyskytnúť môžu. Vyhodnotiť zistený nedostatok a určiť, kedy je tento nedostatok ešte prijateľný a kedy je už nebezpečný, je na zvážení revízneho technika, čo vyžaduje od neho mať dostatočné vedomosti a skúsenosti z praxe s podobnými prevádzkami.

Pracovný postup pre revízneho technika
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z určuje v § 16 ods. 1), písmeno a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu. Pracovný postup je dokument, ktorý určuje zásady ako sa má revízna činnosť vykonávať a spôsob posudzovania a vyhodnocovania s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z obsahuje aj tieto dôležité ustanovenia:

III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:
a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.
 
B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:
 Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.
 
C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:
 Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z.z. obsahuje

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pre účinkami statickej a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk