REVÍZIE

Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom patrí v súčastnosti medzi základné ochrany na ochranu zdravia a majetku.

Ochrana pred bleskom patrí medzi základné ochrany pred ohrozením života osôb a spôsobením škôd na majetku. Zriadenie ochrany pred bleskom je v zmysle § 38 č. 532/2002 Z. z. povinné všade tam, kde by zásah blesku mohol spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia ľudí, poruchu s rozsiahlymi dôsledkami, výbuch a iné.

V súčasnej dobe sa ochrana pred bleskom realizuje v zmysle platných noriem:

 • STN EN 62 305-1 – Časť 1: Všeobecné predpisy
 • STN EN 62 305-2 – Časť 2: Manažérstvo rizika
 • STN EN 62 305-3 – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
 • STN EN 62 305-4 – Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

Realizácia ochrany pred bleskom v etapách

Spracovanie projektu

Pri projektovaní ochrany pred bleskom je vhodné dodržať tento postup:

 • Vypracovať analýzu rizika zásahu blesku v zmysle normy STN EN 62305-2:2013.
 • Na základe vypracovanej analýzy rizika a určenej ochrannej úrovne pred bleskom (LPL) navrhnúť systém ochrany pred bleskom z možností LPS1 až LPS4.
 • Vypracovať technickú dokumentáciu kompletného systému ochrany pred zásahom blesku pre predmetný objekt. Súčasťou systému ochrany pred bleskom je aj prepäťová ochrana.

Ak ide o jestvujúci objekt, projekt ochrany pred bleskom sa vyhotoví na základe vypracovanej analýzy rizika pred zásahom blesku.

Stavebná realizácia ochrany pred bleskom

Ochrana pred bleskom sa realizuje podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Upozorňujeme na potrebnú úzku spoluprácu projektanta a realizátora stavby.

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

Úlohou odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázanie bezpečného stavu zrealizovanej ochrany pred bleskom a súladu s predloženou technickou dokumentáciou.

Čo ak ochrana pred bleskom bola zrealizovaná v zmysle dnes už neplatných noriem?

Inštaláciu ochrany pred bleskom na objekte, ktorá bola zhotovená a uvedená do prevádzky podľa dnes už neplatných predpisov a technických noriem je možné ponechať v prevádzke až do najbližšej rekonštrukcie, ak vyhovuje týmto predpisom a technickým normám – platí prechodné obdobie. Ak nie sú príslušné požiadavky splnené, musí sa inštalácia ochrany pred bleskom prispôsobiť požiadavkám v súčastnosti platného súboru noriem STN EN 62305.

V súčasnej dobe už neplatné normy:

 • STN 34 1390:1969 Predpisy na ochranu pred bleskom od 29.01.1969 do 01.02.2009
 • STN 34 1391:1998 Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody od 19.06.1998 do 01.03.2014
 • STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody od 01.03.2014 do 01.03.2017 – zrušená bez náhrady

Revízny technik, ktorý posudzuje ochranu pred bleskom, ktorá nezodpovedá súčasne platným predpisom, si musí uvedomiť nutnosť zvýšenej pozornosti, najmä z hľadiska pravidelných kontrol a preventívnej údržby. Revízny technik môže skrátiť periódu revízií resp. sprísniť podmienky údržby.

Ak na základe zistení z kontrolnej činnosti zariadenie ochrany pred bleskom nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, prevádzkovateľ zariadenia je povinný odstrániť v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a za účelom minimalizácie rizík plánovať jeho rekonštrukciu.

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľ zariadenia je v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z. z. povinný odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripraviť opatrenia na ich odstránenie.

Údržba a odborné prehliadky ochrany pred bleskom (LPS)

Odbornú prehliadku ochrany pred bleskom (LPS) má vykonať odborník v ochrane pred bleskom podľa požiadaviek STN EN 62305-3.

Celý systém ochrany pred bleskom (LPS) sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas inštalácie systému ochrany pred bleskom( LPS), najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
 • po dokončení inštalácie systému ochrany pred bleskom (LPS),
 • v pravidelných termínoch podľa tabuľky.
Maximálny interval medzi odbornými prehliadkami LPS
Úroveň ochrany Vizuálna kontrola
(rok)
Úplná revízia
(rok)
Kritické systémy úplná revízia
(rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka – Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť raz za rok.

Termíny odborných prehliadok sú uvedené v tabuľke a majú platiť tam, kde nie sú žiadne špeciálne požiadavky tvorcov zákonných predpisov. Odporúča sa skúšať systém ochrany pred bleskom vzhľadom na požiadavky funkcie vnútorných ochranných opatrení pred bleskom vrátane ekvipotencionálneho pospájania proti blesku elektrických systémov súčasne v tom istom termíne.

Termíny medzi prehliadkami systému ochrany pred bleskom (LPS) sa majú určiť podľa nasledujúcich faktorov:

 • klasifikácia chránenej stavby najmä vzhľadom na následný účinok škôd,
 • trieda LPS,
 • miestne podmienky okolia, napr. prostredie s vysokou koróznou agresivitou má mať kratší interval medzi prehliadkami,
 • materály jednotlivých súčastí LPS,
 • typ povrchov, na ktoré sú prichytené súčasti LPS,
 • pôdne podmienky a s nimi súvisiaci stupeň korózie.

Účelom prehliadky je zabezpečenie, že systém ochrany pred bleskom (LPS) v každom ohľade vyhovuje norme.

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk