REVÍZIE

Revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas používania

Revíziou elektrického ručného náradia / elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú súčasne platné STN 33 1600, STN 33 1610.

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa neoddeliteľnou súčasťou pracoviska ale aj domácností. Pre ich rozšírenosť a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi výrobcu.
Pred uvedením týchto elektrických zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Z.z.
Technické zariadenia elektrické, to znamená aj elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia.
Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa na zaistenie ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné kontroly (aj údržbu) a revízie týchto elektrických zariadení.

STN 33 1600 – Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

Revízia elektrického náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie elektrického náradia je vypracovanie dokladu o revízii elektrického náradia.
Kontrola elektrického náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav elektrického náradia.

Rozdelenie náradia podľa používania:

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
 skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)
 skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)
 skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)

Vykonávanie revízií a kontrol náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
a) pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke,
Lehoty pravidelných revízií náradia:
Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiaca
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
b) pri každej predpokladanej alebo zistenej poruche (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).
Kontrola náradia sa vykonáva pred každým výdajom a pri každom vrátení náradia. Ak pracovník používa náradie dlhší čas, kontrola sa vykonáva vždy aj pred začiatkom práce  s týmto náradím v smene aj po skončení práce s náradím v tejto smene.

STN 33 1610 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
 • revízie elektrických spotrebičov po opravách a úpravách
 • kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas ich používania
Táto norma platí pre:
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
 • elektrické svietidlá,
 • elektrické zariadenia informačnej techniky,
 • prístroje spotrebnej elektroniky,
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
 • elektrické a elektronické meracie prístroje,
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
 skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
 skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
 skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
 skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
 skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií:
Spotrebiče držané v ruke:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 6 mes.
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mes.
E 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
Prenosné spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 12 mes.
D 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
E 1 x za 6 mes. 1 x za 24 mes.
Neprenosné a pripevnené spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 6 mes.
C pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za 3 mes. podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mes. podľa STN 33 1500
Poznámky:
 1. V prípade používania elektrických spotrebičov ako elektrického ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
 2. Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u elektrických spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
 3. Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na elektrické predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
 4. Lehoty sú stanovené jednotne pre elektrické spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk